REFERAT

Referat 2017

Kalundborg Bogbyers ordinære generalforsamling

Torsdag den 23februar 2017 kl. 16.30, Lindegade 3.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Foreningens fremtidige virksomhed, herunder indkomne forslag.
4. Foreningens regnskab til godkendelse.
5. Budget herunder fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelsen.

På valg: Ditte Schwartzbach og Peter Breinholt. Begge modtager genvalg.

7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.
9. Evt.

Ad. 1 

Dirigent: Tommy Dinesen

Stemmetællere: Peter Breinholt og Hans Henrik Østergaard

Ad. 2

Bestyrelsens beretning v/ Formand Bjarne H. Sørensen blev godkendt.

Ad. 3

Den fremtidige virksomhed forsætter som hidtil. 

Formanden fortalte om vore nye lagerlokaler på 60 m2 i Skibbrogade hos Sjællandske Medier. Kalundborg Kommune har den 21. februar bevilget os driftstilskud til disse. Derudover vil vi igen i år deltage i Kalundborg Messen og Byfesten.

Der var tilsagn fra flere medlemmer om at hjælpe med transport til de nye lokaler. Der er mange kasser med bøger i Kartoffelkælderen, som skal flyttes til de nye lokaler. 

Der var ingen indkomne forslag. 

Ad. 4

Foreningens regnskab v/Ditte Schwartzbach blev godkendt.

Ad. 5

Der er ikke blevet udarbejdet budget. Grunden dertil var usikkerheden om tilskud fra Kalundborg Kommune til nye lokaler. Det er som nævnt i pkt. 3 blevet klarlagt. Efterfølgende vil bestyrelsen arbejde videre med budgettet.

M.h.t. driftstilskud til butikken vil Bjarne tage initiativ til en snak med Kalundborg Kommune, om vi hører til i den rigtige ”kasse”, Folkeoplysningsudvalget.

Driftstilskuddet bliver beregnet efter forholdet mellem voksenmedlemmer og børne- og unge medlemmer.

Bemærkninger:

Steen Larsen synes ikke, vi skal skifte ordning p.g.a. kassetænkning.

Ulla Prehnum spurgte, om børn/unge udenfor kommunen kan være medlemmer, hvortil Ditte Schwartzbach svarede, at børn/unge udenfor Kalundborg Kommune godt kan blive medlemmer. 

Tommy Dinesen nævnte, at man kunne have A + B medlemmer. 

Kontingentet bliver ikke ændret. Børn/unge under 25 år 50 kr., voksne 100 kr.

 

Ad. 6

Ditte Schwartzbach og Peter Breinholt blev genvalgt for 2 år til bestyrelsen.

Ad 7

Lone Christiansen blev valgt til 1. suppleant og Hans Henrik Østergaard til 2. suppleant.

Ad. 8

Irene Wiborg og Hans Andersen

Suppleant: Tommy Dinesen

Ad. 9

Evt.

Mødet slut kl. 17.30

 

Referat 

23. februar 2017

Gerda DinesenReferat godkendt  26/2 2017

Dirigent Tommy Dinesen

referat 2016

1. Valg af dirigent og stemmetællere

  Dirigent: Tommy Dinesen

  Stemmetællere: Lene Olrik og Karen(Rønnebær)

2. Beretning.

  Formandens beretning blev godkendt

3. Foreningens fremtidige virksomhed, herunder indkomne forslag.

  Den fremtidige virksomhed fortsætter som hidtil.

  Der var ingen indkomne forslag

4. Foreningens regnskab til godkendelse

  Godkendt.

  Steen Larsen spurgte om hvordan medlemstallet fordeler sig.

  Ditte oplyste, at  vi har ca. 39 medlemmer. Husejer betaler 300 kr./mdr.

  Der er søgt om driftstilskud for butikken.

  Revisorerne var godt tilfredse med regnskabet.

5. Budget herunder fastsættelse af kontingent.

  Godkendt.

  Kontingent: Børn/unge under 25 år 50 kr, voksne 100kr.

6.

  Bjarne Hedegaard, Gerda Dinesen og Steen Larsen blev valgt for 2 år til bestyrelsen.

7.

  Lone Christiansen blev valgt til 1. suppleant og Lars Richter til 2. suppleant

8.

  Irene Wiborg og Hans Andersen

  Suppleant: Hans Henrik Østergaard

9.

  Evt. 

  Mødet slut kl. 17:30

 

Referat 2015

Kalundborg Bogbyers ordinære generalforsamling

Onsdag den 25. februar 2015 kl. 17.00  - Info butikken i Lindegade

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 3. Foreningens fremtidige virksomhed, herunder indkomne forslag.

 4. Foreningens regnskab til godkendelse.

 5. Budget herunder fastsættelse af kontingent.

 6. Valg til bestyrelsen.

  På valg: Peter Breinholt og Ditte Schwartzbach, der begge modtager genvalg.

  Da Dorthe Hansen ikke ønsker at fortsætte skal der vælges en ny. Bestyrelsen foreslår Steen Larsen.

 

Ad. 1  

Dirigent:Tommy Dinesen, referent: Gerda Dinesen. Der blev ikke valgt stemmetællere.

 

Ad. 2  

Formandens beretning blev godkendt.

 

Ad. 3

Der var ingen indkomne forslag.

Steen Larsen foreslog, at overskuddet skulle bruges til at bevare butikken og udvide foreningens aktiviteter, f.eks. foredragsholder og bibliotekar til at fortælle om bøger, og at vi skal deltage på Kalundborg Messen.

Formanden fortalte, at vi før havde deltaget på Kalundborg Messen, men at det også er et stort arbejde, at slæbe bøgerne dertil.

 

Ad. 4

Godkendt

 

Ad. 5

Godkendt.

Kontingent: Børn/unge under 25 år 50 kr., voksne  100 kr.

 

Ad. 6

Peter Breinholt og Ditte Schwartzbach blev valgt for 2 år, Steen Larsen blev valgt for 1 år til bestyrelsen.

 

Ad 7

Lone Christiansen blev valgt til 1. suppleant og Gert Larsen til 2. suppleant.

 

Ad. 8

Irene Wiborg og Hans Andersen

Suppleant: Betina Lundsgaard-Nielsen.

 

Ad. 9

Evt.

Under pkt. 4 blev der drøftet mulighederne for at skaffe brugte bøger:

 • Evt. at annoncere i Kalundborg Nyt.

 • Erhvervsrådets nyhedsbrev: Bjarne kontakter Erhvervsrådet.

 

Mødet slut kl. 18.00.

 

Referent, Gerda Dinesen.