Generalforsamling

Generalforsamling 2020

Kalundborg Bogbyers ordinære generalforsamling

tirsdag den 25. februar 2020 kl. 16.30, Lindegade 3.

Dagsorden:

 1. 1.      Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. 2.      Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. 3.      Foreningens fremtidige virksomhed, herunder indkomne forslag.
 4. 4.      Foreningens regnskab til godkendelse.
 5. 5.      Budget, herunder fastsættelse af kontingent.
 6. 6.      Valg til bestyrelsen.

På valg: Gerda Dinesen (modtager genvalg), Henrik Uhre-Prahl (modtager genvalg) 

             Bjarne Hedegaard Sørensen (modtager ikke genvalg)

Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år. 


7.      Valg af 2 suppleanter.

8.      Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

9.      Evt.

Referat GF 2020

 

 

Generalforsamlingsreferat for Kalundborg Bogbyer 25.2.2020

 

1. Irene Wiborg blev valgt til dirigent. Stemmetællere skønnedes ikke nødvendige
2. Bjarne aflagde formandsberetning, se denne. Der udspandt sig en mindre diskussion vedr. opfyldelsen af to af sidste års mål for den fremtidige virksomhed: Kommunikation mellem frivillige og bogsalget. Steen talte for øget fokus herpå, især vigtigt at bogsalget øges. Peter forsvarede den udførte indsats med henvisning til bl.a. personaletur og det øgede bogsalg i 2019.

Beretningen blev herefter vedtaget.

3. Dirigenten konstaterede at der ingen forslag er indkommet. To vigtige beskeder vedr. fremtidig virksomhed blev fremsat: Henrik havde været til møde med andre handlende omkring os, hvor formålet havde været at genoplive en gammel forening af handlende omkring Klostertorvet. Det havde været et positivt møde, hvor det blev besluttet at arbejde videre hermed. Ditte havde på opfordring fra bestyrelsen ved sidste bestyrelsesmøde haft kontakt med kommunen vedr. to tvivlsspørgsmål:  Kunne det, i forhold til de forrige års, ekstraordinære store kommunale tilskud i 19 være korrekt, og ja, det kunne det, vi skulle bare bruge løs af dem til aktiviteter, for det var det, der var meningen med tilskuddet. Det andet spørgsmål drejede sig om, hvorvidt vi enkelte år kunne undlade at modtage kommunalt tilskud, fordi vi var selvhjulpne, og så vende tilbage til tilskud, hvis det blev nødvendigt? Og ja, det kunne godt lade sig gøre, svarede kommunen.
4. Kassereren gennemgik årets regnskab. Det blev vedtaget med akklamation. Revisorerne udtrykte ekstraordinær stor tilfredshed. Da overskuddet er så stort, blev der snakket aktiviteter: Markering af 10-års jubilæum ved bl. a. invitation af andre bogbyer, uddeling af bøger gratis ved stationen etc. Bestyrelsen arbejder videre hermed, ligesom man vil indhente ideer ved næste personalemøde.
5. Budget for 2020 blev gennemgået og vedtaget. Kontingent fastsattes til uændret.
6. Henrik og Gerda blev genvalgt til bestyrelsen. Steen blev nyvalgt. 
7. Lone og Lars blev genvalgt som suppleanter
8. De to revisorer, Irene og Hans, blev genvalgt. Ligeledes Tommy som revisorsuppleant.
9. Under evt. fortsatte snakken om 10-årsjubilæum. Og den afgående formand Bjarne blev takket for lang og stor indsats.

 

 

Referent:  Peter

 

Generalforsamling 2019

Kalundborg Bogbyers ordinære generalforsamling

onsdag den 27. februar 2019 kl. 16.30, Lindegade 3.

Dagsorden:

 1. 1.      Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. 2.      Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. 3.      Foreningens fremtidige virksomhed, herunder indkomne forslag.
 4. 4.      Foreningens regnskab til godkendelse.
 5. 5.      Budget herunder fastsættelse af kontingent.
 6. 6.      Valg til bestyrelsen.

På valg: Peter Breinholt og Ditte Schwartzbach, begge modtager genvalg.

Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år.

 1. 7.      Valg af 2 suppleanter.
 2. 8.      Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 3. 9.      Evt.

Ad. 1  

Dirigent:Henrik Uhre-Prahl

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iflg. foreningens vedtægter.

Stemmetællere: Der ville kun blive valgt stemmetællere i tilfælde af evt. afstemning.

Ad. 2  

Bestyrelsens beretning v/ Formand Steen Larsen.

Efter beretningen meddelte Steen Larsen, at han af private grunde, har besluttet at trække sig

fra bestyrelsen.

Ad. 3

Den fremtidige virksomhed forsætter som hidtil. Der var ingen indkomne forslag.

-          Kommunikation mellem frivillige og koordinering af opgaver skal styrkes.

-          Annoncering af bogsalg og efter flere frivillige.

-          Fortsat vægt på orden af bøgerne i butikken og på fjernlageret.

-          Der er kørt flere bøger til kartoffelkælderen  - de skal hentes hjem igen, og der skal udluftes.

-          Forbedring af arbejdsmiljø. I køkkenet kan der forbedres med omrokering af inventar/andre møbler og maling af lokalet, m.m.

-          Dobbetdemanding måske 1 til 2 gange om ugen. Det giver mulighed for, at én af de frivillige kan gå på fjernlageret og hente bøger, der efterspørges af kunderne.

-          Deltagelse i Kalundborgs Folkemøde i Høng den 25. maj 2019 i Høng.

-          Deltagelse i indvielsen af Symbs nye lokaler.

 

 

Ad. 4

Foreningens regnskab v/Ditte Schwartzbach blev godkendt.

-          Revisorerne roste Klbg. Bogbyers regnskab og havde ikke bemærkninger til dette, og synes at foreningen kunne bruge penge til forbedringer.

-          Det afsatte til donation, som blev vedtaget sidste år er ikke blevet fuldt udnyttet.

-          Ditte og Steen undersøger dette.

Ad 5.

Bjarne fremlagde budgettet, som blev godkendt.

Kontingentet bliver ikke ændret. Børn/unge under 25 år 50 kr., voksne 100 kr.

Ad. 6

Ditte Schwartzbach og Peter Breinholt blev genvalgt for 2 år til bestyrelsen.

Henrik Uhre-Prahl blev valgt for 1 år til bestyrelsen.

Ad 7

Lone Christiansen blev valgt til 1. suppleant og Lars Richter til 2. suppleant.

Ad. 8

Revisorer: Irene Wiborg og Hans Andersen blev valgt.

Revisorsuppleant: Tommy Dinesen blev valgt..

Ad. 9

Evt.

Mødet slut kl. 17.40

 

Referent 27. februar 2019                                                                  Godkendt af dirigent

Gerda Dinesen

Referat 2017

Kalundborg Bogbyers ordinære generalforsamling

Torsdag den 23februar 2017 kl. 16.30, Lindegade 3.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Foreningens fremtidige virksomhed, herunder indkomne forslag.
4. Foreningens regnskab til godkendelse.
5. Budget herunder fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelsen.

På valg: Ditte Schwartzbach og Peter Breinholt. Begge modtager genvalg.

7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.
9. Evt.

Ad. 1 

Dirigent: Tommy Dinesen

Stemmetællere: Peter Breinholt og Hans Henrik Østergaard

Ad. 2

Bestyrelsens beretning v/ Formand Bjarne H. Sørensen blev godkendt.

Ad. 3

Den fremtidige virksomhed forsætter som hidtil. 

Formanden fortalte om vore nye lagerlokaler på 60 m2 i Skibbrogade hos Sjællandske Medier. Kalundborg Kommune har den 21. februar bevilget os driftstilskud til disse. Derudover vil vi igen i år deltage i Kalundborg Messen og Byfesten.

Der var tilsagn fra flere medlemmer om at hjælpe med transport til de nye lokaler. Der er mange kasser med bøger i Kartoffelkælderen, som skal flyttes til de nye lokaler. 

Der var ingen indkomne forslag. 

Ad. 4

Foreningens regnskab v/Ditte Schwartzbach blev godkendt.

Ad. 5

Der er ikke blevet udarbejdet budget. Grunden dertil var usikkerheden om tilskud fra Kalundborg Kommune til nye lokaler. Det er som nævnt i pkt. 3 blevet klarlagt. Efterfølgende vil bestyrelsen arbejde videre med budgettet.

M.h.t. driftstilskud til butikken vil Bjarne tage initiativ til en snak med Kalundborg Kommune, om vi hører til i den rigtige ”kasse”, Folkeoplysningsudvalget.

Driftstilskuddet bliver beregnet efter forholdet mellem voksenmedlemmer og børne- og unge medlemmer.

Bemærkninger:

Steen Larsen synes ikke, vi skal skifte ordning p.g.a. kassetænkning.

Ulla Prehnum spurgte, om børn/unge udenfor kommunen kan være medlemmer, hvortil Ditte Schwartzbach svarede, at børn/unge udenfor Kalundborg Kommune godt kan blive medlemmer. 

Tommy Dinesen nævnte, at man kunne have A + B medlemmer. 

Kontingentet bliver ikke ændret. Børn/unge under 25 år 50 kr., voksne 100 kr.

 

Ad. 6

Ditte Schwartzbach og Peter Breinholt blev genvalgt for 2 år til bestyrelsen.

Ad 7

Lone Christiansen blev valgt til 1. suppleant og Hans Henrik Østergaard til 2. suppleant.

Ad. 8

Irene Wiborg og Hans Andersen

Suppleant: Tommy Dinesen

Ad. 9

Evt.

Mødet slut kl. 17.30

 

Referat 

23. februar 2017

Gerda DinesenReferat godkendt  26/2 2017

Dirigent Tommy Dinesen

referat 2016

1. Valg af dirigent og stemmetællere

  Dirigent: Tommy Dinesen

  Stemmetællere: Lene Olrik og Karen(Rønnebær)

2. Beretning.

  Formandens beretning blev godkendt

3. Foreningens fremtidige virksomhed, herunder indkomne forslag.

  Den fremtidige virksomhed fortsætter som hidtil.

  Der var ingen indkomne forslag

4. Foreningens regnskab til godkendelse

  Godkendt.

  Steen Larsen spurgte om hvordan medlemstallet fordeler sig.

  Ditte oplyste, at  vi har ca. 39 medlemmer. Husejer betaler 300 kr./mdr.

  Der er søgt om driftstilskud for butikken.

  Revisorerne var godt tilfredse med regnskabet.

5. Budget herunder fastsættelse af kontingent.

  Godkendt.

  Kontingent: Børn/unge under 25 år 50 kr, voksne 100kr.

6.

  Bjarne Hedegaard, Gerda Dinesen og Steen Larsen blev valgt for 2 år til bestyrelsen.

7.

  Lone Christiansen blev valgt til 1. suppleant og Lars Richter til 2. suppleant

8.

  Irene Wiborg og Hans Andersen

  Suppleant: Hans Henrik Østergaard

9.

  Evt. 

  Mødet slut kl. 17:30

 

Referat 2015

Kalundborg Bogbyers ordinære generalforsamling

Onsdag den 25. februar 2015 kl. 17.00  - Info butikken i Lindegade

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 3. Foreningens fremtidige virksomhed, herunder indkomne forslag.

 4. Foreningens regnskab til godkendelse.

 5. Budget herunder fastsættelse af kontingent.

 6. Valg til bestyrelsen.

  På valg: Peter Breinholt og Ditte Schwartzbach, der begge modtager genvalg.

  Da Dorthe Hansen ikke ønsker at fortsætte skal der vælges en ny. Bestyrelsen foreslår Steen Larsen.

 

Ad. 1  

Dirigent:Tommy Dinesen, referent: Gerda Dinesen. Der blev ikke valgt stemmetællere.

 

Ad. 2  

Formandens beretning blev godkendt.

 

Ad. 3

Der var ingen indkomne forslag.

Steen Larsen foreslog, at overskuddet skulle bruges til at bevare butikken og udvide foreningens aktiviteter, f.eks. foredragsholder og bibliotekar til at fortælle om bøger, og at vi skal deltage på Kalundborg Messen.

Formanden fortalte, at vi før havde deltaget på Kalundborg Messen, men at det også er et stort arbejde, at slæbe bøgerne dertil.

 

Ad. 4

Godkendt

 

Ad. 5

Godkendt.

Kontingent: Børn/unge under 25 år 50 kr., voksne  100 kr.

 

Ad. 6

Peter Breinholt og Ditte Schwartzbach blev valgt for 2 år, Steen Larsen blev valgt for 1 år til bestyrelsen.

 

Ad 7

Lone Christiansen blev valgt til 1. suppleant og Gert Larsen til 2. suppleant.

 

Ad. 8

Irene Wiborg og Hans Andersen

Suppleant: Betina Lundsgaard-Nielsen.

 

Ad. 9

Evt.

Under pkt. 4 blev der drøftet mulighederne for at skaffe brugte bøger:

 • Evt. at annoncere i Kalundborg Nyt.

 • Erhvervsrådets nyhedsbrev: Bjarne kontakter Erhvervsrådet.

 

Mødet slut kl. 18.00.

 

Referent, Gerda Dinesen.